Siatki standardowe w gat. B500SP

Oznaczenie Drut mm Długość mb Szerokość mb Oczko mm Waga arkusza Waga m2
Q252 8 6,00 2,30 200x200 55,70 4,04
Q335 8 5,00 2,15 150x150 57,70 5,37
Q335 8 6,00 2,30 150x150 74,30 5,38
Q503 8 6,00 2,30 100x100 109,00 7,90
Q393 10 6,00 2,30 200x200 87,00 6,30
Q523 10 5,00 2,15 150x150 90,05 8,38
Q523 10 6,00 2,30 150x150 116,00 8,41
Q785 10 6,00 2,30 100x100 170,30 12,34
Q566 12 6,00 2,30 200x200 125,20 9,07
Q754 12 6,00 2,30 150x150 166,90 12,09
Q1131 12 6,00 2,30 100x100 245,10 17,76

Parametry techniczne siatek

1 Masa 1 m2 siatki, kg według tabel
2 Dopuszczalne odchyłki masy 1 m2 siatki, % ± 4,5
3 Granica plastyczności Re, MPa ≥ 500
4 Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa ≥ 575
5 Stosunek Rm : Re 1,15÷1,35
6 Wydłużenie procentowe przy największej sile rozciągającej Agt, % ≥ 8,0
7 Wydłużenie procentowe przy zerwaniu A5 % ≥ 16
8 Właściwości połączeń zgrzewanych
a) siła ścinająca złącze, kN F ≥ 0.3xAs x Re
b) zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D=6dg brak pęknięć

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

  • Długość i szerokość siatki: ± 25 mm lub 0,5 %, zależnie od tego, która wartość jest większa.
  • Rozstaw prętów: ± 15 lub 7,5 %, zależnie od tego, która wartość jest większa.
  • Masa siatek: dopuszczalna odchyłka masy na jednostkę długości prętów wyciętych z siatek wynosi ± 4,5 % nominalnej masy prętów.
Przy projektowaniu konstrukcji żelbetowych zbrojonych siatkami należy przyjmować charakterystyczne i obliczeniowe wartości wytrzymałościowe jak dla stali:
  • Siatki wykonane ze stali żebrowanej B500SP.
  • Klasa ciągliwości: C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008 ( Eurokod 2)
  • Średnice drutu : 8,0 ÷ 12,0 mm - ITB-KOT-2018/0662
  • Średnice drutu : Ø 8,0; Ø 10,0; Ø 12,0 mm - IBDiM-KOT-2018/0237

Zgrzewane siatki stalowe powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania z uwzględnieniem KOT.

Siatki B500SP mogą być stosowane do zbrojenia konstrukji żelbetowych, pracujących pod obciążeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi (drogowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych, dróg publicznych i wewnętrznych, kolei miejskich i lotnisk cywilnych).

Stal B500SP wytwarzana jest w procesie walcowania na gorąco i umacniania w technologii stretchingu, a siatki są układami prostopadłych względem siebie prętów podłużnych i poprzecznych tego samego gatunku, połączonych na wszystkich skrzyżowaniach zgrzewaniem oporowym.

Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z ITB-KOT-2018/0662

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z IBDiM-KOT-2018/0237
Granica plastyczności Re, MPa ≥ 500
Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa ≥ 575
Stosunek Rm/Re 1,15 ÷ 1.35
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt, % ≥ 8,0
Wydłużenie względne A5, % ≥ 16
Odporność na odginanie o kąt a = 20° po zginaniu o kąt a = 90°
i starzeniu, na trzpieniu o średnicy 5 · ds.
brak pęknięć
Właściwości połączeń zgrzewanych:
a) siła ścinająca złącze, kN
F ≥ 0,3 · As · Re nom
b) odporność na zginanie w miejscu połączenia prętów o kąt a = 60° na trzpieniu o średnicy D = 6 · dg brak pęknięć i rys w połączeniu
Wytrzymałość na zmęczenie przy σmax = 300 MPa i amplitudzie 110 MPa. ≥ 2 · 106 cykli

Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z IBDiM-KOT-2018/0237

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane właściwości użytkowe zgodnie z ITB-KOT-2018/0662
Granica plastyczności Re, N/mm2 min. 500
max. 625
Stosunek wytrzymałości i granicy plastyczności Rm/Re min. 1,15
max. 1,35
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile Agt, % ≥ 8,0
Siła ścinania połączenia zgrzewanego Fs, kN ≥ 0,30 · An · Re
Zaginanie o kąt 60° na trzpieniu o średnicy 6d brak pęknięć
Wytrzymałość zmęczeniowa badana przy następujących parametrach:
- naprężenie maksymalne: σmax = 0.6Re
- zakres zmiany naprężeń: 2σa = 100 N/mm2
≥ 2 · 106 cykli

Certyfikaty dla siatki B500SP

Kraj Certyfikat Norma-Aprobata Zakres
Polska Zetom 005-UWB-052 ITB-KOT-2018/0662 Siatki z drutu żebr. B500SP Ø 8,0 – 12,0
Polska Zetom 005-UWB-064 IBDiM-KOT-2018/0237 Siatki z drutu żebr. B500SP Ø 8,0; Ø 10,0; Ø 12,0
wstecz