REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ CMC POLAND SP. Z O.O. – MODUŁ DO PROJEKTOWANIA SIATEK UMIESZCZONY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.siatkigrzewane.pl

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez CMC Poland Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.siatkigrzewane.pl.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności następujące ustawy:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej ustawą o świadczeniu usług,
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.siatkigrzewane.pl.
 4. Definicje:
DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCY dane osobowe Usługobiorcy oraz osób upoważnionych przez niego do działania w jego imieniu i/lub na jego rzecz celem realizacji usług objętych Regulaminem.
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE ustawa z dnia 21 lipca 2000r – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z 2001r z późn.zm).
REGULAMIN niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez CMC POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu dla modułu do projektowania siatek umieszczonego na Stronie internetowej.
USŁUGODAWCA CMC POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (42-400) przy ul. Piłsudskiego 82.
USŁUGOBIORCA konsument, przedsiębiorca który po uprzednim zarejestrowaniu się i wygenerowaniu loginu i hasła upoważniony jest do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na postawie Regulaminu.
STRONA INTERNETOWA strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.siatkigrzewane.pl
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjne - moduł do projektowania siatek umieszczony na Stronie internetowej.
ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.
ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
INFORMACJA HANDLOWA każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi, na mocy której CMC Poland Sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.
Zaprojektuj siatkę moduł do projektowania siatek zgrzewanych, dostępny na Stronie internetowej, którego zasady funkcjonowania i procesy przetwarzania Danych osobowych zostały opisane w Regulaminie.
 
 1. Postanowienia Ogólne:
  1. Regulamin sporządzony jest na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy rejestracji do modułu Zaprojektuj siatkę przy użyciu Strony Internetowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  4. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu nieodpłatnie, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Niniejszy regulamin obejmuje Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną,  a w szczególności:
   1. Umożliwienie Usługobiorcy za pomocą Strony Internetowej na zaprojektowanie siatek zgrzewanych standardowych oraz nietypowych zgodnie z warunkami brzegowymi wraz z funkcjonalnością dokonania jej wyceny. Każdy projekt można zapisać, wielokrotnie do niego powrócić oraz pobrać w postaci pliku pdf do wydrukowania wraz z wyliczoną wagą i gabarytami. Projekty można edytować.
   2. Usługi informacyjne polegające na otrzymywaniu przez Usługobiorcę Informacji Handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę, przy pomocy poczty elektronicznej (jeżeli informacja była zamówiona zgodnie z art. 10 ust. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub poprzez udostępnienie tych informacji na Stronie Internetowej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
  2. Korzystanie z poszczególnych usług wymienionych w ust. 1 zapewniają zakładki zamieszczone na poszczególnych stronach Strony Internetowej przy czym dostępność usługi opisanej w ust.1 lit. a  następuje po uprzednim zalogowaniu się Usługobiorcy przy pomocy loginu i hasła.
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Usługobiorca ma zakaz przekazywania przez lub wprowadzania do Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich lub mogących być postrzegane jako obraźliwe, jak również mogących powodować uszkodzenie lub przeciążenie Systemu Teleinformatycznego Usługodawcy.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych Systemu teleinformatycznego CMC POLAND Sp. z o.o., które mogą czasowo utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług opisanych Regulaminem. O prowadzeniu takich prac Usługobiorca zostanie poinformowany przy pomocy komunikatu na Stronie Internetowej.  
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich lub inną przyczyna pozostającą poza kontrolą Usługodawcy.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.
  6. Usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez Usługobiorcę lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:
   1. nie jest inicjatorem przekazu danych;
   2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
   3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
  7. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 6, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
  8. Usługobiorca ma prawo zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez wylogowanie się i opuszczenie Strony Internetowej, a w odniesieniu do usługi przekazywania informacji handlowej poprzez pocztę elektroniczną – poprzez cofnięcie zgody na otrzymywanie takiej informacji.
  9. Adresy elektroniczne Usługodawcy, przy pomocy których Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcę zawarte są na Stronie Internetowej.
 4. Wymagania techniczne i zagrożenia:
  1. Wymagania techniczne w zakresie korzystania z usług drogą elektroniczną są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet,
   2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,
   3. Poczta elektroniczna – posiadanie konta e-mail (do odbierania wiadomości).
  2. Dla prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania:
   1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11 lub Firefox w wersji co najmniej 50.00,
   2. monitor o rozdzielczości minimum 1024x768
   3. włączona obsługa Cookies i Java Script
  3. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  4. Dane przesyłane przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
  5. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną zalicza się:
   1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;
   2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku ,
   3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;
   4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
   5. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
   6. piractwo - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane;
   7. sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
   8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
   9. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
   10. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
 5. Ochrona Danych Osobowych
  1. Usługodawca jest administratorem Danych Osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu tj.

   Kategorie podmiotów danych

   Rodzaj danych

   Charakter i cel przetwarzania

   Usługobiorca, jego pracownicy , podwykonawcy i ich pracownicy, lub inne osoby reprezentujące Usługobiorcę lub wskazane jako osoby do kontaktu czy logujące się do modułu Zaprojektuj siatkę.

   • Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adresy poczty elektronicznej, nr telefonu,
   • Pozostałe dane fakultatywne przy rejestracji takie jak: status prawny: osoba fizyczna, osoba prawna, rodzaj działalności: architekt, konstruktor, firma budowlana, firma handlowa, prefabrykacja, inna działalność,
   • Dane zawarte w przekazywanej korespondencji.

   Przetwarzanie będzie odbywać się w celu wykonania Usług świadczonych drogą elektroniczną, o jakich mowa Regulaminie, a także prawnie uzasadnionych interesów administratora   w szczególności dochodzenia roszczeń.

  2. Usługodawca zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 RODO, informuje, iż przetwarza Dane Osobowe Usługobiorcy na zasadach szczegółowo opisanych w Klauzuli informacyjnej.
  3. Usługobiorca upoważniając jakiejkolwiek osoby do działania w jego imieniu i/lub na jego rzecz zobowiązuje się do poinformowania ich o treści niniejszego Regulaminu oraz okoliczności, iż  w zakresie realizacji Usług nim objętych ich dane osobowe zostały udostępnione innemu Administratorowi tj. CMC POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod.poland@cmc.com) i w związku z wykonaniem Usług zasady przetwarzania danych osobowych u tego Administratora dostępne są na stronie internetowej Usługodawcy w Klauzuli informacyjnej.
  4. Przetwarzanie przez Usługodawcę udostępnianych Danych Osobowych Usługobiorcy realizowane będzie w sposób zapewniający poufność i odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  5. Usługodawca zastrzega, iż wszelkie ujawniane do wiadomości Usługobiorcy informacje techniczne, handlowe czy organizacyjne przedsiębiorstwa Usługodawcy lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą udostępniane w związku z korzystaniem z modułu Zaprojektuj siatkę stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Usługodawcy, chyba że Strony postanowią inaczej.
 6. Tryb Postępowania Reklamacyjnego
  1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną Usługobiorca obowiązany jest składać na piśmie w terminie 14 dni od daty niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
  2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli z przyczyn będących poza kontrolą Usługodawcy termin ten nie zostanie dochowany, Usługodawca poinformuje o przyczynie opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zarejestrowania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
  2. Usługobiorca ma prawo zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez wylogowanie się i opuszczenie Strony Internetowej, a w odniesieniu do usługi przekazywania informacji handlowej poprzez pocztę elektroniczną – poprzez cofnięcie zgody na otrzymywanie takiej informacji.
 8. Zmiany Regulaminu
  1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym Usługobiorcy będą informowani przez Usługodawcę poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej.
  2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej zmienionego Regulaminu.
 9. Ochrona praw własności intelektualnej
  1. W związku z tym, że Strona internetowa zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
  2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody CMC Poland Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
  3. CMC Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Strony internetowej w dowolnym momencie.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku wystąpienia sporu z CMC Poland Sp. z o.o. może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Modułu lub niektórych jej części z ważnych powodów, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu ze strony, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego.
  4. W odniesieniu do Usługobiorców będących przedsiębiorcami w zakresie zobowiązań zawiązanych ze świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.
  5. Prawem właściwym jest prawo polskie. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Zawiercie, dnia 1 stycznia 2020 roku.

wstecz