Regulamin

REGULAMIN ┼ÜWIADCZENIA US┼üUG DROG─ä ELEKTRONICZN─ä PRZEZ CMC POLAND SP. Z O.O. ÔÇô MODU┼ü DO PROJEKTOWANIA SIATEK UMIESZCZONY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.siatkigrzewane.pl

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, okre┼Ťla rodzaj, zakres i warunki techniczne ┼Ťwiadczenia przez CMC Poland Sp. z o.o. us┼éug drog─ů elektroniczn─ů za po┼Ťrednictwem strony internetowej www.siatkigrzewane.pl.
 2. Prawem w┼éa┼Ťciwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczeg├│lno┼Ťci nast─Öpuj─ůce ustawy:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, zwana dalej ustaw─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug,
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Niniejszy Regulamin dost─Öpny jest za po┼Ťrednictwem strony internetowej www.siatkigrzewane.pl.
 4. Definicje:
DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCY dane osobowe Usługobiorcy oraz osób upoważnionych przez niego do działania w jego imieniu i/lub na jego rzecz celem realizacji usług objętych Regulaminem.
RODO Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE ustawa z dnia 21 lipca 2000r ÔÇô Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z 2001r z p├│┼║n.zm).
REGULAMIN niniejszy Regulamin ┼Üwiadczenia Us┼éug Drog─ů Elektroniczn─ů przez CMC POLAND Sp. z o.o. z siedzib─ů w Zawierciu dla modu┼éu do projektowania siatek umieszczonego na Stronie internetowej.
US┼üUGODAWCA CMC POLAND Sp. z o.o. z siedzib─ů w Zawierciu (42-400) przy ul. Pi┼ésudskiego 82.
US┼üUGOBIORCA konsument, przedsi─Öbiorca kt├│ry po uprzednim zarejestrowaniu si─Ö i wygenerowaniu loginu i has┼éa upowa┼╝niony jest do korzystania z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů na postawie Regulaminu.
STRONA INTERNETOWA strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.siatkigrzewane.pl
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY zesp├│┼é wsp├│┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä informatycznych i oprogramowania, zapewniaj─ůcy przetwarzanie i przechowywanie, a tak┼╝e wysy┼éanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc─ů w┼éa┼Ťciwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urz─ůdzenia ko┼äcowego w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjne - modu┼é do projektowania siatek umieszczony na Stronie internetowej.
┼ÜWIADCZENIE US┼üUGI DROG─ä ELEKTRONICZN─ä wykonanie us┼éugi ┼Ťwiadczonej bez jednoczesnej obecno┼Ťci stron (na odleg┼éo┼Ť─ç), poprzez przekaz danych na indywidualne ┼╝─ůdanie us┼éugobiorcy, przesy┼éanej i otrzymywanej za pomoc─ů urz─ůdze┼ä do elektronicznego przetwarzania, w┼é─ůcznie z kompresj─ů cyfrow─ů, i przechowywania danych, kt├│ra jest w ca┼éo┼Ťci nadawana, odbierana lub transmitowana za pomoc─ů sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.
┼ÜRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ rozwi─ůzania techniczne, w tym urz─ůdzenia teleinformatyczne i wsp├│┼épracuj─ůce z nimi narz─Ödzia programowe, umo┼╝liwiaj─ůce indywidualne porozumiewanie si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç przy wykorzystaniu transmisji danych mi─Ödzy systemami teleinformatycznymi, a w szczeg├│lno┼Ťci poczt─Ö elektroniczn─ů.
INFORMACJA HANDLOWA ka┼╝da informacja przeznaczona bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio do promowania towar├│w, us┼éug lub wizerunku Us┼éugodawcy, z wy┼é─ůczeniem informacji umo┼╝liwiaj─ůcej porozumiewanie si─Ö za pomoc─ů ┼Ťrodk├│w komunikacji elektronicznej z okre┼Ťlon─ů osob─ů oraz informacji o towarach i us┼éugach nies┼éu┼╝─ůcej osi─ůgni─Öciu efektu handlowego po┼╝─ůdanego przez podmiot, kt├│ry zleca jej rozpowszechnianie, w szczeg├│lno┼Ťci bez wynagrodzenia lub innych korzy┼Ťci od producent├│w, sprzedawc├│w i ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi.
Umowa umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, do kt├│rej zawarcia dochodzi poprzez akceptacj─Ö niniejszego Regulaminu i rozpocz─Öcie korzystania z Us┼éugi, na mocy kt├│rej CMC Poland Sp. z o.o. ┼Ťwiadczy us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů na rzecz U┼╝ytkownika.
Zaprojektuj siatkę moduł do projektowania siatek zgrzewanych, dostępny na Stronie internetowej, którego zasady funkcjonowania i procesy przetwarzania Danych osobowych zostały opisane w Regulaminie.
 
 1. Postanowienia Og├│lne:
  1. Regulamin sporz─ůdzony jest na podstawie art. 8 Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
  2. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů zgodnie z Regulaminem.
  3. Wyra┼╝enie zgody na przestrzeganie regulaminu przy rejestracji do modu┼éu Zaprojektuj siatk─Ö przy u┼╝yciu Strony Internetowej jest r├│wnoznaczne z akceptacj─ů Regulaminu bez konieczno┼Ťci sporz─ůdzenia odr─Öbnej umowy.
  4. Us┼éugobiorcy mog─ů uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu nieodp┼éatnie, w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na Stronie Internetowej oraz pobra─ç go i sporz─ůdzi─ç jego wydruk.
 2. Rodzaje i zakres us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů
  1. Niniejszy regulamin obejmuje Us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy drog─ů elektroniczn─ů,  a w szczeg├│lno┼Ťci:
   1. Umo┼╝liwienie Us┼éugobiorcy za pomoc─ů Strony Internetowej na zaprojektowanie siatek zgrzewanych standardowych oraz nietypowych zgodnie z warunkami brzegowymi wraz z funkcjonalno┼Ťci─ů dokonania jej wyceny. Ka┼╝dy projekt mo┼╝na zapisa─ç, wielokrotnie do niego powr├│ci─ç oraz pobra─ç w postaci pliku pdf do wydrukowania wraz z wyliczon─ů wag─ů i gabarytami. Projekty mo┼╝na edytowa─ç.
   2. Us┼éugi informacyjne polegaj─ůce na otrzymywaniu przez Us┼éugobiorc─Ö Informacji Handlowych dotycz─ůcych oferty produkt├│w i us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö, przy pomocy poczty elektronicznej (je┼╝eli informacja by┼éa zam├│wiona zgodnie z art. 10 ust. Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů) lub poprzez udost─Öpnienie tych informacji na Stronie Internetowej, po uzyskaniu uprzedniej zgody U┼╝ytkownika.
  2. Korzystanie z poszczeg├│lnych us┼éug wymienionych w ust. 1 zapewniaj─ů zak┼éadki zamieszczone na poszczeg├│lnych stronach Strony Internetowej przy czym dost─Öpno┼Ť─ç us┼éugi opisanej w ust.1 lit. a  nast─Öpuje po uprzednim zalogowaniu si─Ö Us┼éugobiorcy przy pomocy loginu i has┼éa.
 3. Warunki ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů:
  1. Us┼éugobiorca zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  2. Us┼éugobiorca ma zakaz przekazywania przez lub wprowadzania do Systemu Teleinformatycznego Us┼éugodawcy tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, naruszaj─ůcych prawa os├│b trzecich lub mog─ůcych by─ç postrzegane jako obra┼║liwe, jak r├│wnie┼╝ mog─ůcych powodowa─ç uszkodzenie lub przeci─ů┼╝enie Systemu Teleinformatycznego Us┼éugodawcy.
  3. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych Systemu teleinformatycznego CMC POLAND Sp. z o.o., kt├│re mog─ů czasowo utrudni─ç lub uniemo┼╝liwi─ç korzystanie z us┼éug opisanych Regulaminem. O prowadzeniu takich prac Us┼éugobiorca zostanie poinformowany przy pomocy komunikatu na Stronie Internetowej.  
  4. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za zak┼é├│cenia w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywo┼éane si┼é─ů wy┼╝sz─ů, awari─ů sprz─Ötu lub niedozwolon─ů ingerencj─ů Us┼éugobiorc├│w lub os├│b trzecich lub inn─ů przyczyna pozostaj─ůc─ů poza kontrol─ů Us┼éugodawcy.
  5. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za b┼é─Ödne dzia┼éanie system├│w telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze U┼╝ytkownika.
  6. Us┼éugodawca, kt├│ry ┼Ťwiadczy us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů obejmuj─ůce transmisj─Ö w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez Us┼éugobiorc─Ö lub zapewnienie dost─Öpu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego, nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç tych danych, je┼╝eli:
   1. nie jest inicjatorem przekazu danych;
   2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
   3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
  7. Wy┼é─ůczenie odpowiedzialno┼Ťci, o kt├│rym mowa w ust. 6, obejmuje tak┼╝e automatyczne i kr├│tkotrwa┼ée po┼Ťrednie przechowywanie transmitowanych danych, je┼╝eli dzia┼éanie to ma wy┼é─ůcznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie s─ů przechowywane d┼éu┼╝ej, ni┼╝ jest to w zwyk┼éych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.
  8. Us┼éugobiorca ma prawo zako┼äczy─ç w ka┼╝dej chwili korzystanie z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů poprzez wylogowanie si─Ö i opuszczenie Strony Internetowej, a w odniesieniu do us┼éugi przekazywania informacji handlowej poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů ÔÇô poprzez cofni─Öcie zgody na otrzymywanie takiej informacji.
  9. Adresy elektroniczne Us┼éugodawcy, przy pomocy kt├│rych Us┼éugobiorca mo┼╝e si─Ö kontaktowa─ç z Us┼éugodawc─Ö zawarte s─ů na Stronie Internetowej.
 4. Wymagania techniczne i zagro┼╝enia:
  1. Wymagania techniczne w zakresie korzystania z us┼éug drog─ů elektroniczn─ů s─ů nast─Öpuj─ůce:
   1. po┼é─ůczenie z sieci─ů Internet,
   2. przegl─ůdarka internetowa umo┼╝liwiaj─ůca wy┼Ťwietlanie na ekranie komputera dokument├│w hipertekstowych (HTML) powi─ůzanych w sieci Internet przez sieciow─ů us┼éug─Ö www,
   3. Poczta elektroniczna ÔÇô posiadanie konta e-mail (do odbierania wiadomo┼Ťci).
  2. Dla prawid┼éowego korzystania z us┼éug, Us┼éugobiorca powinien dysponowa─ç sprz─Ötem i oprogramowaniem spe┼éniaj─ůcym nast─Öpuj─ůce, minimalne wymagania:
   1. przegl─ůdarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11 lub Firefox w wersji co najmniej 50.00,
   2. monitor o rozdzielczo┼Ťci minimum 1024x768
   3. w┼é─ůczona obs┼éuga Cookies i Java Script
  3. Us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů s─ů ┼Ťwiadczone 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu.
  4. Dane przesy┼éane przy u┼╝yciu formularza s─ů chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protoko┼éu Secure Socket Layer (SSL).
  5. Do szczeg├│lnych zagro┼╝e┼ä zwi─ůzanych z korzystaniem z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů zalicza si─Ö:
   1. mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymania spamu, czyli niezam├│wionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drog─ů elektroniczn─ů;
   2. obecno┼Ť─ç i dzia┼éanie oprogramowania typu malware, w tym: wirus├│w komputerowych, czyli szczeg├│lnego oprogramowania, kt├│re jest w stanie, po uruchomieniu, zarazi─ç pliki w spos├│b samopowielaj─ůcy, zazwyczaj nie b─Öd─ůc zauwa┼╝onym przez u┼╝ytkownika; wirusy mog─ů by─ç mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w kt├│rym si─Ö znajduj─ů, ale nawet w najmniej powa┼╝nym przypadku s─ů marnotrawstwem pami─Öci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku ,
   3. obecno┼Ť─ç i dzia┼éanie robak├│w internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszcz─ůcym atakiem przeciwko sieci, polegaj─ůcym na zebraniu wszystkich adres├│w e-mail znajduj─ůcych si─Ö w lokalnym programie (na przyk┼éad w MS Outlook) i wys┼éaniu na nie setek e-maili zawieraj─ůcych robaka w niewidocznym za┼é─ůczniku;
   4. mo┼╝liwo┼Ť─ç zadzia┼éania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpieguj─ůcego dzia┼éania u┼╝ytkownika w Internecie, instaluj─ůcego si─Ö bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
   5. mo┼╝liwo┼Ť─ç bycia nara┼╝onym na cracing lub phishing (┼éowienie hase┼é) - w kontek┼Ťcie informatycznym phishing oznacza technik─Ö ┼éamania zabezpiecze┼ä (cracking), u┼╝ywan─ů do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzie┼╝y to┼╝samo┼Ťci, poprzez wysy┼éanie fa┼észywych wiadomo┼Ťci elektronicznych przypominaj─ůcych do z┼éudzenia autentyczne;
   6. piractwo - termin u┼╝ywany przez pirat├│w komputerowych do okre┼Ťlenia oprogramowania, z kt├│rego zdj─Öto zabezpieczenie przed kopiowaniem i kt├│re udost─Öpniono w Internecie, sk─ůd mo┼╝e by─ç pobrane;
   7. sniffing - niedozwolony pods┼éuch, inny ni┼╝ mieszcz─ůcy si─Ö w granicach poj─Öcia cracking i phising, polegaj─ůcy na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, kt├│rego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przep┼éywaj─ůcych w sieci;
   8. mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzenia przez inne osoby korzystaj─ůce z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urz─ůdze┼ä daj─ůcych nieuprawniony dost─Öp do us┼éug podlegaj─ůcych ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
   9. czynno┼Ťci kryptoanalizy, to jest odnalezienia s┼éabo┼Ťci systemu kryptograficznego, a tym samym umo┼╝liwienia jego z┼éamania lub obej┼Ťcia;
   10. mo┼╝liwo┼Ť─ç bycia nara┼╝onym na dzia┼éania innego niechcianego lub "z┼éo┼Ťliwego" oprogramowana, wykonuj─ůcego czynno┼Ťci niezamierzone przez u┼╝ytkownika, niewchodz─ůce w granice definicji wymienionych powy┼╝ej, a wyst─Öpuj─ůce pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.
 5. Ochrona Danych Osobowych
  1. Us┼éugodawca jest administratorem Danych Osobowych Us┼éugobiorcy przetwarzanych w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä Regulaminu tj.

   Kategorie podmiot├│w danych

   Rodzaj danych

   Charakter i cel przetwarzania

   Us┼éugobiorca, jego pracownicy , podwykonawcy i ich pracownicy, lub inne osoby reprezentuj─ůce Us┼éugobiorc─Ö lub wskazane jako osoby do kontaktu czy loguj─ůce si─Ö do modu┼éu Zaprojektuj siatk─Ö.

   • Dane kontaktowe: imi─Ö, nazwisko, adresy poczty elektronicznej, nr telefonu,
   • Pozosta┼ée dane fakultatywne przy rejestracji takie jak: status prawny: osoba fizyczna, osoba prawna, rodzaj dzia┼éalno┼Ťci: architekt, konstruktor, firma budowlana, firma handlowa, prefabrykacja, inna dzia┼éalno┼Ť─ç,
   • Dane zawarte w przekazywanej korespondencji.

   Przetwarzanie b─Ödzie odbywa─ç si─Ö w celu wykonania Us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů, o jakich mowa Regulaminie, a tak┼╝e prawnie uzasadnionych interes├│w administratora   w szczeg├│lno┼Ťci dochodzenia roszcze┼ä.

  2. Usługodawca zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 RODO, informuje, iż przetwarza Dane Osobowe Usługobiorcy na zasadach szczegółowo opisanych w Klauzuli informacyjnej.
  3. Us┼éugobiorca upowa┼╝niaj─ůc jakiejkolwiek osoby do dzia┼éania w jego imieniu i/lub na jego rzecz zobowi─ůzuje si─Ö do poinformowania ich o tre┼Ťci niniejszego Regulaminu oraz okoliczno┼Ťci, i┼╝  w zakresie realizacji Us┼éug nim obj─Ötych ich dane osobowe zosta┼éy udost─Öpnione innemu Administratorowi tj. CMC POLAND SP. Z O.O. z siedzib─ů w Zawierciu przy ul. Pi┼ésudskiego 82, 42-400 Zawiercie (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych iod.poland@cmc.com) i w zwi─ůzku z wykonaniem Us┼éug zasady przetwarzania danych osobowych u tego Administratora dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Us┼éugodawcy w Klauzuli informacyjnej.
  4. Przetwarzanie przez Us┼éugodawc─Ö udost─Öpnianych Danych Osobowych Us┼éugobiorcy realizowane b─Ödzie w spos├│b zapewniaj─ůcy poufno┼Ť─ç i odpowiednie bezpiecze┼ästwo tych danych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych lub organizacyjnych.
  5. Us┼éugodawca zastrzega, i┼╝ wszelkie ujawniane do wiadomo┼Ťci Us┼éugobiorcy informacje techniczne, handlowe czy organizacyjne przedsi─Öbiorstwa Us┼éugodawcy lub inne informacje posiadaj─ůce warto┼Ť─ç gospodarcz─ů udost─Öpniane w zwi─ůzku z korzystaniem z modu┼éu Zaprojektuj siatk─Ö stanowi─ů tajemnice przedsi─Öbiorstwa Us┼éugodawcy, chyba ┼╝e Strony postanowi─ů inaczej.
 6. Tryb Post─Öpowania Reklamacyjnego
  1. Reklamacje z tytu┼éu niewykonania lub nieprawid┼éowego wykonania us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest sk┼éada─ç na pi┼Ťmie w terminie 14 dni od daty niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania us┼éugi.
  2. Prawid┼éowo zg┼éoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Je┼╝eli z przyczyn b─Öd─ůcych poza kontrol─ů Us┼éugodawcy termin ten nie zostanie dochowany, Us┼éugodawca poinformuje o przyczynie op├│┼║nienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Warunki zawierania i rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů
  1. Do zawarcia umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů dochodzi z chwil─ů zarejestrowania si─Ö i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
  2. Us┼éugobiorca ma prawo zako┼äczy─ç w ka┼╝dej chwili korzystanie z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů poprzez wylogowanie si─Ö i opuszczenie Strony Internetowej, a w odniesieniu do us┼éugi przekazywania informacji handlowej poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů ÔÇô poprzez cofni─Öcie zgody na otrzymywanie takiej informacji.
 8. Zmiany Regulaminu
  1. Us┼éugodawca ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym Us┼éugobiorcy b─Öd─ů informowani przez Us┼éugodawc─Ö poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na Stronie Internetowej.
  2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej zmienionego Regulaminu.
 9. Ochrona praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej
  1. W zwi─ůzku z tym, ┼╝e Strona internetowa zawiera tre┼Ťci chronione prawem w┼éasno┼Ťci intelektualnej, w szczeg├│lno┼Ťci znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne b─Öd─ůce przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do przestrzegania przepis├│w prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej.
  2. Korzystanie z tre┼Ťci chronionych prawem w┼éasno┼Ťci intelektualnej i rozporz─ůdzanie nimi, je┼╝eli nie jest zwi─ůzane z dozwolonym dla U┼╝ytkownika u┼╝ytkiem osobistym, wymaga ka┼╝dorazowej zgody CMC Poland Sp. z o.o. wyra┼╝onej na pi┼Ťmie.
  3. CMC Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zawarto┼Ťci Strony internetowej w dowolnym momencie.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku wyst─ůpienia sporu z CMC Poland Sp. z o.o. mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö o pomoc do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsument├│w.
  2. Us┼éugodawca ma prawo zablokowa─ç dost─Öp do Modu┼éu lub niekt├│rych jej cz─Ö┼Ťci z wa┼╝nych powod├│w, w tym w szczeg├│lno┼Ťci w razie stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci w korzystaniu ze strony, lub wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci, kt├│re mog┼éyby narazi─ç na szkod─Ö Us┼éugobiorc─Ö lub Us┼éugodawc─Ö.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů oraz Prawa telekomunikacyjnego.
  4. W odniesieniu do Us┼éugobiorc├│w b─Öd─ůcych przedsi─Öbiorcami w zakresie zobowi─ůza┼ä zawi─ůzanych ze ┼Ťwiadczenie przez Us┼éugodawc─Ö us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy wobec Us┼éugobiorcy ograniczona jest wy┼é─ůcznie do szk├│d wyrz─ůdzonych umy┼Ťlnie.
  5. Prawem w┼éa┼Ťciwym jest prawo polskie. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym dla rozpoznania spor├│w jest s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Us┼éugodawcy.

Zawiercie, dnia 1 stycznia 2020 roku.

wstecz