Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje w zakresie przetwarzania Danych osobowych. Wszystkie procesy związane z przetwarzaniem Danych osobowych zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Celem Polityki jest w szczególności udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących korzystania, gromadzenia, przechowywania przez Administratora Danych osobowych, jak również wykorzystywania plików Cookies, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszego serwisu i nie zapisywanie się do Newsletter-a.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych możesz skontaktować się z nami mailowo pisząc na adres iod.poland@cmc.com ewentualnie listownie CMC Poland Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie.

Wyrazy użyte w niniejszej Polityce Prywatności z dużej litery mają znaczenie określone jak poniżej:

Polityka prywatności zbiór zasad określający sposób ochrony i przetwarzania Danych osobowych.

Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Administratorem Danych osobowych jest CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 82.

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Użytkownik oznacza osobę korzystającą ze Strony Internetowej. Odwiedzając Stronę Internetową stajesz się automatycznie Użytkownikiem.

Strona Internetowa strona internetowa dostępna pod adresem www.siatkizgrzewane.pl

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których korzystasz z naszych serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Newsletter moduł dostępny na Stronie Internetowej, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z usługi Newsletter po uprzednim zapisaniu się i wyrażeniu stosownych zgód.

Zaprojektuj siatkę moduł do projektowania siatek zgrzewanych, dostępny na Stronie internetowej, którego zasady funkcjonowania i procesy przetwarzania Danych osobowych zostały opisane w Regulaminie Świadczenia Usług.

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. Jednocześnie, wskazuje, iż zapewnia aktualizację informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie internetowej i będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na ww. stronie. Informacja o każdej zmianie treści Polityki Prywatności może zostać również przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w przypadku jej zmiany.
 4. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. DANE OSOBOWE

 1. Bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi Danych Osobowych jest najważniejsze. Administrator wdrożył procedury, które mają zapobiec naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych, zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności w zgodnie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. Używamy różnorodnych adekwatnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowania, w celu utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które to osoby zostały upoważnione przez Administratora w odpowiednim zakresie.
 4. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez Administratora usług dostępnych na Stronie internetowej. W razie potrzeby uzyskania od Użytkownika dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania usług dla Użytkownika, jak również w celu oferowania usług na jeszcze wyższym poziomie, Użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe zgody. Każda zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana przez Użytkownika w dowolnym momencie.
 5. Dane Osobowe Użytkowników Administrator będzie przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego usług, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Użytkownik wyrazi zgodę. Zakres Danych Osobowych jakie Administrator będzie przetwarzać to dane kontaktowe, takie jak imię, adres email.
 6. Administrator będzie przetwarzać Dane Osobowe również w celach statystycznych. Zakres informacji jakie Administrator będzie przetwarzać to dane pochodzące z plików Cookies wskazane w punkcie V. 1 poniżej.
 7. Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń.

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkownika, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane Osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani nie są przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej.
 2. W trakcie i w celu wykonywania przez Administratora usług na rzecz Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe, jednakże tylko i wyłącznie po zawarciu stosownych umów.
 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Korzystanie przez Administratora z narzędzia Google Analytics może wiązać się z przekazywaniem danych do podmiotów trzecich poza obszar EOG na zasadach ustalonych przez Google.
 5. Każda operacja przesyłania Danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

IV. ZASADY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

V. MECHANIZMY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wskazuje, iż wykorzystuje następujące mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1. Dane identyfikujące sesje danej osoby w przeglądarce internetowej na serwerach Strony internetowej - z użyciem plików Cookies,
  2. Adres IP, pochodzenie zapytania o wyświetleniu Strony internetowej, typ i język przeglądarki, data i godzina zdarzenia,
  3. pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez kody monitorujące ruch na stronie WWW (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies). Dane zbierane będą poprzez Google Analitics w celu tworzenia statystyk.
  4. Dane zebrane podczas zapisania się do Newsletter’a.
 2. Dane zbierane w punkcie c powyżej są wykorzystywane do celów marketingowych.

VI. COOKIES

 1. Cookies przechowują: identyfikator sesji Użytkownika, kody zabezpieczające, informację o wyrażonych zgodach oraz o zapoznaniu się z polityką prywatności, identyfikator dla google analytics, wybór języka strony, identyfikator zabezpieczający przed atakiem csrf.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard Strony internetowej.
 3. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika,
  2. optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk.
 4. W zakresie cookiesów, które nie są związane z funkcjonalnością Strony Internetowej, w świetle brzmienia art. 172 Prawa telekomunikacyjnego zbieranie danych następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie Strony internetowej zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 6. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Strony internetowej.
 9. Czas przechowywania cookies dot. Google Analytics to 26 miesięcy.

VII. NEWSLETTER

 1. Otrzymanie elektronicznego Newslettera wymaga podania wyłącznie imienia oraz adresu email. Do realizacji tego celu jest przeznaczony moduł Newsletter dostępny na Stronie Internetowej.
 2. Subskrybent Newslettera po wpisaniu ww. danych otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość e-mail zawierającą link potwierdzający fakt zapisania się do usługi Newsletter. Brak potwierdzenia linku aktywacyjnego spowoduje usuniecie danych przez Administratora po upływie okresu ważności linku.
 3. Adresy email będą przechowywane w bazie kontaktów usługi newsletter na serwerze usługodawcy internetowego.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie Newslettera.
 5. Subskrybent Newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji będący nieodzownym elementem każdego Newslettera. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.
 6. Newsletter ma charakter informacyjny, a subskrypcja Newslettera jest całkowicie bezpłatna.
 7. Prawa subskrybenta Newslettera zostały opisane w Klauzuli informacyjnej RODO.

VIII. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawnymi podstawami przetwarzania Państwa Danych Osobowych są:

 1. zgoda wyrażona przez Użytkownika,
 2. przepisy prawa, w przypadkach, w których przepisy te upoważniają Administratora do przetwarzania Danych osobowych, jak np. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie Internetowej są objęte prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Jakiekolwiek wykorzystywanie treści objętych prawami autorskimi i znaków towarowych nie może być realizowane przez Użytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Jakiekolwiek działania sprzeczne z postanowieniem wskazanym powyżej, mogą stanowić podstawę pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakiejkolwiek szkody w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na Stronie Internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem. Powyższe zdanie nie ma zastosowania w sytuacji gdy taka odpowiedzialność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

 

wstecz